Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti FAST KOVOŠROT s.r.o.

V rámci splnění povinnosti prezentace výsledků projektu, tzn. diseminačních aktivit
dle kapitoly výzvy 9.3. Specifické podmínky programu NUT, mi dovolte představit realizovaný projekt.

V období od 24.6.2021 do 5.1.2022 realizovala společnost FAST KOVOŠROT s.r.o. projekt s názvem „Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti FAST KOVOŠROT s.r.o.“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)– Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita DRUHOTNÉ SUROVINY.

Předmětem projektu je zavedení nízkouhlíkových technologií pro získávání druhotných surovin. Výsledkem projektu je vybudování provozu, jenž bude sloužit k efektivní recyklaci a zpracovávání kovového odpadu, který bude nadále sloužit jako druhotná surovina. Hlavními přínosy je především zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, rozšíření poskytovaných služeb a produktového portfolia společnost a snížení zátěže na životní prostředí.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK.
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 18 337 018,13Kč, udělená dotace 6 426 468,17Kč.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023181.